E U R O F O N D Y

Názov a stručný opis projektu :

Zavádzanie inovatívnych technológií vo výrobe dielov pre strojársky a automobilový priemysel

Miesto realizácie projektu :

951 44 Výčapy - Opatovce č. 840

Milan Berec realizuje projekt nákupu technológie, ktorým je

Obstaranie laserového rezacieho zariadenia.

Zavedením nového laserového rezacieho zariadenia zvýši svoju ekonomickú výkonnosť, dosiahne rast tržieb a nárast pridanej hodnoty (vďaka zvýšeniu kvality rezov a úspore času a úkonov spojených s výrobou). Tento projekt bol podporený prostredníctvom nenávratného finančného príspevku a jeho cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti, rast ekonomickej výkonnosti, tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti, úspora úkonov vo výrobnom procese. Realizáciou projektu sa vytvoria dve nové pracovné miesta a príde k inovácii jedného výrobného postupu.

Operačný program - OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Prioritná os - 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie - 1.1. - Inovácie a technologické transfery

Heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“

Výška poskytnutého príspevku: 184 500,00 €.

eurofondy obrazok